Inomhusklimatets kvalitet

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en viktig del av underhåll och säkerställande av inomhusklimatets kvalitet i byggnader. Detta gäller särskilt i städer som Järfälla, där både äldre och nyare fastigheter behöver regelbundna kontroller för att garantera en god luftkvalitet och energieffektivitet.

OVK besiktning innebär att en certifierad kontrollant undersöker byggnadens ventilationssystem för att säkerställa att det fungerar korrekt och uppfyller gällande lagkrav. I Järfälla, liksom i resten av Sverige, är det lagstadgat att sådana besiktningar genomförs regelbundet för olika typer av byggnader. För skolor, förskolor och andra allmänna byggnader måste OVK utföras var tredje år, medan bostäder med fläktstyrd ventilation ska besiktigas vart sjätte år.

Syftet med OVK besiktning är att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat genom att kontrollera att ventilationssystemet levererar tillräcklig luftomsättning. Detta är avgörande för att undvika problem som fukt, mögel och dålig luftkvalitet, vilka kan påverka både byggnaden och dess invånare negativt. I Järfälla, där många bostadsområden växer och nya byggnader uppförs, är det extra viktigt att OVK genomförs noggrant för att upprätthålla en hög boendestandard.

Förutom att säkerställa luftkvaliteten bidrar OVK också till att optimera energiförbrukningen. Ett välfungerande ventilationssystem kan minska energikostnaderna genom att undvika onödiga värmeförluster. I Järfälla, där både privata fastighetsägare och kommunala bostadsbolag strävar efter hållbarhet och kostnadseffektivitet, är detta en betydande fördel.

Vid en OVK-besiktning i Järfälla utförs kontrollen av en certifierad besiktningsman som noggrant inspekterar systemet och noterar eventuella brister. Om problem upptäcks, ges rekommendationer för åtgärder som behöver vidtas för att systemet ska uppfylla de lagstadgade kraven. Detta är en viktig process för att säkerställa att byggnader i Järfälla fortsätter att erbjuda en säker och hälsosam miljö för alla invånare.

Sammanfattningsvis är OVK en nödvändighet för att säkerställa både ett hälsosamt inomhusklimat och energieffektivitet i byggnader. I en växande kommun som Järfälla, där både nya och gamla byggnader samexisterar, spelar regelbunden OVK en central roll för att upprätthålla och förbättra boendekvaliteten.